знакомства секс html php сайт знакомств МММ
ТИТУЛ ЗМІСТ МАТЕРІАЛИ ВІДЕО

ТЕЛЕКАРДІОЛОГІЯ

(електронний навчальний посібник)

А.В.Владзимирський, Г.А.Ігнатенко, А.С.Воробьов

 

 

УДК 61:621.397.13/.398
ББК 53.49+76.32
Т 31

Затверджено Вченою Радою Донецького національного медичного університета ім.М.Горького (протокол №6 від 30 серпня 2012 р.)

 

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти (протокол №3 від 16.10.2012 р. засідання Комісії з медицини науково-методичної ради з питань освіти МОНмолодьспорту України)

 

Рецензенти:

Коваленко В.М.

д.мед.н., професор, академік Національної академії медичних наук України, директор Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска» НАМН України

Годлевський Л.С.

д.мед.н., професор, завідувач кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури Одеського національного медичного університета

 

Владзимирський А.В.
Т 31     Телекардіологія: навчальний посібник [Електронний ресурс] / А.В. Владзимирський, Г.А. Ігнатенко, А.С. Воробьов. – Донецьк: Вид-во "Ноулідж", 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. - Систем. вимоги: Pentium-500; 128 Mb RAM ; Windows 2000/XP/Vista/7. - Назва з титул. екрану.

ISBN 978-617-579-516-3

Навчальний посібник містить систематизований виклад і аналітичне узагальнення науково-практичних досягнень телекардіології як напрямку сучасної охорони здоров’я. Представлено історію, нормативно-правові й організаційні аспекти, детально описані клінічні інструменти телекардіології: теле-ЕКГ, телеконсультування із трансляцією діагностичних даних, різні варіанти біотелеметрії, індивідуальна (домашня) телемедицина. Для кожного інструмента телекардіології наведені показання до застосування, методика використання, клінічне значення. Навчальний посібник призначений для лікарів-слухачів післядипломної освіти, лікарів-кардіологів, функціональної діагностики, загальної практики, керівників і організаторів охорони здоров'я, менеджерів, лікарів, медичних сестер, аспірантів, магістрів, інтернів, викладачів і студентів медичних і технічних вузів.

УДК 61:621.397.13/.398
ББК 53.49+76.32

© А.В.Владзимирський,  Г.А.Ігнатенко, А.С.Воробьов , 2012
© Вид-во «Ноулідж», 2012

ISBN 978-617-579-516-3

 

Навчальне видання

А.В. Владзимирський, Г.А. Ігнатенко, А.С. Воробьов

Телекардіологія

Навчальний посібник

[Електронний ресурс]

 

У авторській редакції

 

Підписано до друку 01.11.2012 р.
Тираж 300 прим. Вид. №712. Зам. №696.

 

Видавництво "НОУЛІДЖ"
Свідоцтво про реєстрацію серія ДК №2884 від 26.06.2007
91051, м. Луганськ, кв. Якіра, 3/316,
тел. (050)475-35-13, e-mail: nickvnu@gmail.com