У навчальний процес, постійно впроваджуються і використовуються сучасні інформаційні технології, в тому числі
мультимедійні лекції, комп'ютерні навчальні програми, електронні навчальні посібники.
Для підвищення ефективності самопідготовки студентів в контексті реалізації дистанційного навчання з елементами
самоконтролю широко використовується інтернет-сайт кафедри.
На кафедрі проводяться конференції та методичні засідання, спільно з колективом відділення кардіології,
функціональної діагностики і терапії «Університетської клініки» проводяться відкриті практичні заняття та лекції.
Цей розділ створено з метою донести інформацію до кінцевого користувача - учня. Він орієнтований на студентів II
курсу - пропедевтика внутрішньої медицини стоматологічного факультету, догляд за хворими, внутрішня медицина
стоматологічного факультету, III курсу - пропедевтика внутрішньої медицини та медсестринська практика медичних
факультетів, внутрішня медицина стоматологічного факультету, IV курсу - внутрішня медицина стоматологічного
факультету, і має підрозділи в яких представлена ??наступна інформація:

     - Розклад занять
     - Розклад лекцій
     - Тематичні плани
     - Робочі програми
     - Тексти лекцій
     - Типові завдання
     - Контрольні питання
     - Методичні вказівки
     - Список літератури
     - Критерії оцінки
     - Графік консультацій
графік консультацій >
графік відпрацювань >
Навчальна робота
На кафедрі підготовлені всі необхідні матеріали з
проведення навчання в кредитно-модульній системі
(Болонський процес), видані навчальні посібники:
«Пропедевтика внутрішніх хвороб», «Пальпація»,
«Фонокардіографія», «Легенева гіпертензія», навчальний
посібник з догляду за терапевтичними хворими на
англійською мовою, збірники тестів, методичні вказівки для
студентів.
Сайт університету
Copyright © 2014 - Zmeev S., Juravlev N., Tabachnikov V.
РусУкрEng